Napfény Óvoda

1098 Budapest Napfény u. 4.
Tel: 2806709
Tel.+fax: 3581531
E-mail: napfenyovi@citromail.hu

„Óvodánk küldetése, hogy a gyermeki szükségleteket, a szülői igényeket és az óvoda értékrendjét pedagógiai szaktudásunk birtokában összeegyeztessük.”

A NAPFÉNY ÓVODA a József Attila lakótelepen működő négy csoportos, 83 férőhelyes gyermekintézmény. Nyolc óvodapedagógus neveli a gyermekeket, munkájukat négy dajka segíti.
Az óvoda épületét zöld környezet veszi körül. Tágas udvarunkon sokféle játékszer biztosítja a gyermekek szabad levegőn való mozgásának feltételeit. Óvodapedagógusaink nagy gondot fordítanak arra, hogy a gyermekek sokat tartózkodjanak szabad levegőn.
Óvodánk családias épületében minden felnőtt és gyermek jól ismeri egymást, barátságos, szeretetteljes légkörben neveljük a gyermekeket, érték az egymás iránti tisztelet és segítőkészség.
Az óvodánkban folyó nevelőmunka a pedagógusaink által kidolgozott nevelési program alapján történik. Nevelési programunk egy képességfejlesztő program. A gyermekek testi-, értelmi-, szociális képességeit játék, mozgás, ének-zene, vers és mese, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenységek által fejlesztjük. A képességfejlesztés megvalósulását segítik egyéb programjaink, mint a rendszeres kirándulások, úszásoktatás, korcsolya tanfolyam, zeneóvodai foglalkozások.  Az óvoda pedagógiai szemléletét a gyermekközpontúság jellemzi, azaz a képességfejlesztés során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, a gyermekek eltérő fejlődési ütemét, elfogadjuk a gyermek autonóm személyiségét és másságát. Programunk fontos eleme a problémamegoldó gondolkodásra nevelés.
Nevelési programunk céljaként fogalmaztuk meg, hogy gyermekeink boldog, vidám gyermekként fejlődjenek testi-lelki-értelmi téren egyaránt. Az óvodáskor végére a belső érés, a családi és óvodai nevelés együttes hatásaként alakuljanak azok a képességeik, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolakezdésre.


A cél megvalósulásának feltétele a szeretetteljes, harmonikus, derűs óvodai légkör megteremtése. A gyermek nevelése elsődlegesen a család feladata, az óvodai nevelés kiegészíti azt. A képességfejlesztő feladatok megvalósítását, hatékonyságát növelését segíti család-óvoda együttműködése. A családdal való együttműködés alapja a hasonló értékrend, az egymásra figyelés, az együttműködési készség, valamint az óvónő hitelessége. A családdal való együttműködés fórumai óvodánkban: a közös kirándulások, nyaralási lehetőség, nyílt napok, karácsony és húsvét előtti „Ügyeskedő” délutánok, a szülők fórumaként működő Napfény-kör, a szülői értekezletek. A szülői értekezletek lehetőséget adnak a szülőknek az óvónőkkel, szülő társakkal, pszichológussal, fejlesztő pedagógussal történő beszélgetésre, tapasztalatcserére.