Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1091 Budapest Hurok u. 11.
Tel.: 280 8114
http://wiki.zoldkakas.hu/Kezdőlap
e-mail: mhliceum@mail.tvnet.hu
 


Küldetésnyilatkozatunk
Dolgunk, hogy segítsük kielégíteni a hozzánk fordulók meg­fogalmazott és lappangó igényét: a sikerre való alkalmasság állapotának elérését, s a sikeresség megvalósítását
Közreműködünk abban, hogy a fiatal ráébredjen: saját sikeressé­gének melyek azok az elemei, amelyek tőle függnek. Se­gítünk, hogy ezeket tudatosítsa, fejlessze, megteremtse.
Közreműködünk abban, hogy a fiatal fel- és megismerje a környe­zetében rejlő lehetőségeket, ugyanakkor a környezet vele szemben tá­masztott igényeit is. Segítünk, hogy a környe­zettel való optimális együttműködést kialakítsa, fenntartsa.
Lehetőséget biztosítunk az érettségi vizsga illetve szakmai vég­zettség megszerzéséhez.
Segítünk az egyéni karrierterv kialakításában, a megvalósítást fo­lyama­tosan nyomon követjük, támogatjuk.
 
Célcsoportunk
Azok az ép értelmű, 15 éves vagy annál idősebb fiatalok, akik középiskolai végzettséget szeretnének szerezni - ám különböző problémáik miatt a "hagyományos" középiskolai rendszer nem tolerálja őket, onnan kipottyannak.
Diákjaink az alább felsorolt problémákkal, azok halmozódásaival illetve következményeikkel küszködnek:
- tanulászavar
- magatartászavar
- részképességhiány ill -zavar
- diszfunkciók
- szociális hátrány
- kulturális hátrány
- etnikai hátrány
- hipermotilitás
- hipomotilitás
- POS
- függőségek
- egészségügyi zavarok
(Nem vagyunk felkészültek pl. pszichotikus problémák, kemény drogfüggőségek kezelésére.)

A halmozódások az idő múlásával, az élethelyzetek változásával általában nem csökkennek, inkább növekednek, bonyolódnak. Emiatt is a célcsoporton belül további differenciálást célszerű tenni.
Így megkülönböztetjük azokat, akik átmenetileg tanulásra, teljesítményre alkalmatlan állapotba kerültek és célirányos segítség nélkül kevés az esélyük arra, hogy ismét képesek legyenek fokozódó teljesítményre. (Az ő számukra hoztuk lére az u.n. Vertikális Nulladik (V0) Tagozatot.)
Megkülönböztetjük továbbá azokat, akik jellemzően élethelyzetükből fakadóan képtelenek a napi rendszerességű iskolába járásra, ám kellően erős elszánással, ambícióval rendelkeznek a tanulásra ahhoz, hogy érettségit szerezzenek. (Az ő számukra hoztuk létre az u.n. Egyéni Tanrendű Tagozatot (ET)).
 
Alapvetések
Céljaink
1. A posztmodern korban, a 3. évezred elején - nevezhetjük akárhogy -, az egyéni karrierutak beteljesítése jelenti a realitást. Mindenkinek magának kell a saját életpályáját megtervezni és megvalósítani. Ez hallatlan versenyt feltételez az individuumok között is, hisz az esetek nagy részében mások ellenében, mások kárára kell a saját karrieremet építenem. Ha valaki nem képes ebben a versenyben helyt állni - végzetesen veszít(het). Diákjaink számára meg- ill. vissza kívánjuk adni az esélyt arra, hogy fel tudják építeni a saját karrierútjukat és azt sikerrel legyenek képesek megvalósítani. A folyamatos tanulás képessége (kompetenciája) ill. maga a folyamatos tanulás előfeltétel a sikeres életúthoz, a sikeres karrierhez.
2. Tanulásra alkalmas állapot kialakítása, fenntartása. A célcsoportunk tagjai (iskolánk diákjai) sajnálatos módon halmozott hátrányokkal küzdenek. 15-16 éves korukra kivétel nélkül halmozódásról beszélhetünk esetükben. Ezek bármelyike önmagában is elég lehet ahhoz, hogy a diák képtelen legyen tanulni, teljesíteni - a köztük kialakuló sajátos összefüggések azonban rendkívül erős akadályokat képeznek. Ezek feltárása majd leküzdése elemi előfeltétele a tanulásra alkalmas állapot elérésének.
3. Az érettségi, mint az egyéni karrierutakban jelentkező közös elem jelenik meg az iskolánkba kerülő fiatalemberek életében. Egyéni karrierútjaik realizálásában jelen pillanatban mindegyik ott tart, hogy meg kell szerezniük a középiskolai végzettséget, az érettségit. Ennek színtere az iskola. Azaz semmiképpen nem végcélnak tekinthető a középiskolai végzettség elérése - az "csupán" egy nagyon fontos állomás a reálisan felépített életúton. Ennek hangsúlyozása azért különösen jelentős szemben a "normál iskolákban tanuló normál populációval", mert míg ott komoly esély van arra, hogy a tanulás önértékként tud funkcionálni, addig esetünkben ennek megteremtése nagy és fundamentális feladatként jelenik meg.
4. A szakmai képzés biztosítása szervesen következik az előzőekből. Az általános, alapozó jellegű képzést követően azon diákjaink számára, akik nem akarnak vagy akiknek elsőre nem sikerül felsőfokú oktatási intézménybe kerülni a Zöld Kakas Programon belül biztosítjuk további fejlődésüket.
5. Az u.n. tanulási utak sokféleségének biztosítása. Diákjaink - akik valójában már fiatal felnőttnek, ill. felnőttnek tekintendők - esetében markánsan jelenik meg az a követelmény, hogy adottságaiknak, élethelyzetüknek megfelelő tanulási módot ill. formát kínáljon az iskola (és nem fordítva: a diák alkalmazkodjon az iskola sajátosságaihoz!). A Zöld Kakas Program folyamatosan gazdagítja mind a tanulási utak, mind a tanulási módok, helyzetek kínálatát - biztosítva a minden irányú átjárhatóságot, az iskolai kereteken túlnyúló módon is. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a tanulási módok közül a projekt-, a tréningjellegű megoldásoknak valamint az u.n. horizontális tanulási helyzetek különféle formáinak.
6. Versenyképes tudás átadása. Az általunk kínált ismeretanyag megfelel a Nemzeti Alap Tanterv, az érettségi ill. a szakmai vizsgakövetelmények által meghatározottaknak.
7. A karrier döntő fontosságú mozzanata a munkaerőpiacra való belépés, az ottani érvényesülés. Ez is, mint a tanulás sajátos készségeket, kompetenciákat igényel. A Zöld Kakas Program kiemelt hangsúlyt helyez diákjaink, klienseink kompetenciáinak fejlesztésére. A kompetenciafejlesztési gyakorlatunkban nem különböztetjük meg azokat, melyek a pl. a sikeres érettségi megszerzéséhez ill. pl. a sikeres munkahelykereséshez szükségesek. A fejlesztendő kompetenciákat minden esetben az egyéni karrierutak sikeressége szempontjából értelmezzük.
8. Tudásvagyon gondozása. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy az egyén saját tudását (annak minden válfaját, a lexikális tudástól a kompetenciákig) képes legyen oly módon kezelni, használni, mint vagyontárgyait. Képes legyen megújítani azokat, befektetni, működtetni.
9. Az 1. pontban említett, individuális szinten is zajló verseny növekvő számban termeli a veszteseket. A harc, a verseny humánusabb szintre terelhető, ha az érintettek nem magányosan, hanem egy határozottan humanisztikus értékrendet valló közösség tagjaként harcolják meg a maguk küzdelmét. Ilyen vonatkoztatási csoport kíván lenni a Zöld Kakas Líceum a diákjai számára is. "A valahová tartozás", a szereteten és a közösen vállalt értékeken alapuló valahová tartozás diákjaink számára elemi szükséglet. T.i. eddigi kudarcos életútjuk egyik következménye az elmagányosodás, hisz "senkiben nem lehet megbízni". A vonatkoztatási csoport két lényeges funkcióval is rendelkezik. Mérceként működik, azaz a történéseket hozzá képest stabilan lehet mérni. Ugyanakkor forrás is, hisz pl. az elkerülhetetlen kudarcok esetén e csoport mindig képes megújulásra elégséges energiát biztosítani, u.n. kapcsolati tőkéje komoly segítség adott élethelyzetekben.
Alapelveink
1. A társadalmi szolidaritás elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az emberi közösségek, maga a társadalom kiegyensúlyozottan legyen képes működni. Közös érdekként ismerjük fel és jelenítjük meg a nehéz helyzetbe került embertársaink segítését.
2. Az agresszív fogyasztásra ösztönző gazdasági/politikai közegben, a múlékony fogyasztási közösségek ellenében a kulturális közösségek megtartása és felmutatása létszükséglet. S úgyszintén létszükséglet a kul­turális identitás, az adott kulturális közösséghez tartozás folyamatos megújítása. A Zöld Kakas Program és intézményei olyan kulturális közös­séget testesítenek meg, mely alkalmas arra, hogy kulturális identitás vonat­koztatási csoportja legyen.
3. A globalizáció erősödésével megkerülhetetlen a multikultu­raliz­mus jelenségének figyelembevétele helyi szinten is. T.i. az erősen rétegződő társadalomban ki­alakuló szubkultúrák érvényesülését is a multikul­tura­lizmus elvei mentén van mód elősegíteni. A marginalizálódás­tól veszélyeztetett célcsoportunk tagjai esetén ez azért nagyon fontos, mert többségük egyúttal valamilyen szűk szubkultúrát is képvisel ill. annak rabja.
Alapértékeink
1. A tolerancia, a másik személyiségének elfogadása a maga totalitásában vi­szonyaink minden szintjén jelenvaló. A tolerancia a másik emberi lény tiszteletben tartása, öntörvényűségének és személyes szabadságának elis­merése. Ez nem azonos a személyiség mindenek felett és fenntartások nél­küli érvényesíthetőségével. Az érvényesülés, önérvényesítés határa a másik ember érvényesülési, önérvényesítési igényének tiszteletben tartása.
2. A Zöld Kakas Program és annak intézményei nyitottsága lényeges eleme tevékenységünk környezetbe illesztésének. A program folyamatosan kész arra, hogy klienseket, munkatársakat, érdeklődőket fogadjon, valamint ha­sonló törekvésekkel együttműködést alakítson ki.
3. A személyközpontú tevékenységet természetes módon tartjuk érvényes­nek a Zöld Kakas Program minden résztvevője esetében: diákok, munkatár­sak, partnerek.
A fentiekből egyértelműen következik, hogy a személyiség kiteljesítése, az önmegvalósítás lehetőségének biztosítása és elismerése meghatározó sajá­tossága a programnak.