Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”

(Weöres Sándor)

 

Az iskola

székhelye: Budapest, IX, Lobogó 1. Tel: 280-5994

telephelyei:
Budapest, IX,. Toronyház u. 21. Tel: 280-6240
Budapest, IX, Napfény u. 3. Tel: 280-6829
Budapest, IX, Toronyház u. 11. Tel: 280-6332

Tagintézményei:   
Általános iskolai tagintézmény,
Gimnáziumi tagintézmény,
Tanuszoda (Lobogó u. 1. Tel: 281-3335),
Jégcsarnok (Toronyház u. 21. - Lobogó u. 7. Tel: 357-6066).

E-mail: weores@weores-bp.sulinet.hu,

 

A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 2004 őszén kezdte meg működését, mint a Vajda János Újreál Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola („Lobogó utcai iskola”) jogutódja. Az egyesülés nyomán az iskola jelentősen megváltozott megújult. Új pedagógiai programunk, új névadónk, új iskolaszerkezetünk van. Ezekről szeretnénk számot adni a következőkben.

1. Az iskola környezete, adottságai

Iskolánk az 1960-as években épült József Attila lakótelepen található. Környezete viszonylag csendes és kis forgalmú; fákkal, virágokkal teli. Mindkét tagintézmény - a gimnázium és az általános iskola egyaránt - két-két épületben működik, de a gyerekeknek, fiataloknak mindenhol állandó helyük van. Az általános iskola főépületében, a Lobogó utca 1-ben van az iskola székhelye. Az első két osztályba járók a Napfény utca 3. alatt egy forgalomtól elzárt utcában levő, nagyon kedves kis épületben tanulnak. A gimnázium főépülete a Toronyház utca 21. A Toronyház utca 11. szám alatti kis épületben van a művészeti tagozatosok dráma terme, valamint az ének-zene szaktanterem. Az általános iskola főépületéhez tanuszoda kapcsolódik, a gimnázium főépületéhez pedig – a fővárosban egyedülálló módon – egy egész tanévben működő jégcsarnok! (A tanuszoda és a IX kerület többi diákját is szolgálja.)

Az iskola 2004 szeptembere óta működik tizenkét évfolyamos iskolaként. A jogelőd általános iskola legerősebb hagyományai a sporthoz és a művészeti neveléshez (ének-zene, illetve képzőművészet) kapcsolódnak. Az iskola sok évig adott otthont a Ferencvárosi Torna Club, illetve a Budapesti Spartacus SE utánpótlás sportolóinak. Emellett kiemelkedő sikereket értek el diákjaink kórustalálkozókon, illetve versenyeken.

 

 

A másik jogelőd: a Vajda János Újreál Gimnázium 1991-ben az ún. „újreál iskola” egyik első megvalósítója. Ez olyan középiskolát jelent, ahol a diákok a középiskolai alapismeretek elsajátítása mellett megszerezhetik azt a maximális tudást, amelynek elérésére egyénileg képesek. A mindenkori valósághoz, a realitásokhoz való újszerű viszonyt volt hivatott kifejezni az újreál név is.

E koncepciót eredeti formájában ma már nem tudjuk felvállalni, de szemléletünket továbbra is jellemzi, hogy az iskola rugalmas szervezetben működik, érzékenyen reagál a környezet kihívásaira, a megrendelői igényekre, és a gyakorlatban is használható tudást kíván adni. Különös figyelmet fordítunk az egyéni adottságokra, hajlamokra. A arra törekszünk, hogy az életben alkalmazható tudást adjunk át tanítványainknak. A gimnáziumban a drámapedagógiai nevelés és a színjátszás területén kimagasló eredményeket értünk el. E hagyományra építettük 2001-ben elindított személyiségfejlesztő művészeti tagozatunkat.

2. Pedagógiai alapelveink

Arra törekszünk, hogy harmonikus személyiségű fiatalokat neveljük, harmonikus környezetben, az egyéni adottságokra való tekintettel rugalmas iskolai szervezetben, a rászorulókról gondoskodva, a folyamat résztvevőinek igényeire és érdekeire való tekintettel partnerközösséget vállalva. Alapértékeink tehát a nyitottság, partnerség, rugalmasság, gondoskodás és harmónia.

3. Képzési rendszerünk, kínálatunk

Az iskola első évfolyamán általános tantervű osztályok indulnak, amelyekben kötelező egységes alapképzés mellett már első osztálytól évfolyamonként emelkedő óraszámban választhatják a tanulók speciális emelt szintű képzési programjaink moduljait. Három nagy területen (s azon belül változó számú részterületen) folytatunk emelt szintű képzést: a testnevelés, a művészetek, valamint a kommunikáció területén. (Beleértendő az anyanyelvi, az idegen nyelvi és az informatikai kommunikáció.) A tanulóknak megvan a lehetőségük arra, hogy meghatározott feltételek mellett később változtathassanak azon, milyen területen kívánnak emelt szintű képzésben részt venni.

Versenysportolókat nevelő egyesületekkel való megállapodás alapján (Ferencvárosi Torna Club, Bp. Spartacus SE) sportosztályokat is szervezünk, melyekben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a gyermekek iskolai előmenetelük és fejlődésük veszélyeztetése nélkül végezhessék az edzőik által előírt programot.

A felsőtagozatos oktatás jellemzői
Az általános iskola 5-8. évfolyamán az általános képzés mellett minden évfolyamon tanítunk számítógép-ismeretet, amelynek célja, hogy a tanuló a 8. osztály befejezéséig elvégezze az ECDL-program („európai számítógépes jogosítvány”) Start-csomagját, és sikeres vizsgát tegyen. Távolabbi célunk, hogy ha a tanuló iskolánk gimnázium képzésében tanul tovább, akkor a 11. évfolyam befejezéséig az ECDL többi moduljának vizsgáit is le tudja tenni. Hasonlóképpen az általános iskola 5-8. évfolyamán az általános képzés mellett minden évfolyamon olyan óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet, hogy a 8. osztály befejezéséig a jeles tanulók le tudják tenni az alapfokú nyelvvizsgát. Az 5-8. évfolyamon is mód van a tanulók a speciális emelt szintű képzéseket folytatni, illetve második idegen nyelv tanulását elkezdeni.

Gazdag állományú könyvtárral rendelkezünk, ahol rendszeresen tartunk könyvtári órákat a tájékozódás megtanulására, érett olvasói szokások kialakítására. Informatikai oktatásunk során felkészítjük tanulóinkat arra, hogy képesek legyenek könnyen, gyorsan megszerezni a számukra fontos információkat.

Az iskola nyolcadik évfolyamára járó tanulókat tanulmányi átlaguk alapján a gimnázium mentesíti a felvételi vizsga alól. A tantestület minden tanév elején közösen határozza meg az adott tanévre vonatkozóan a mentesítésre jogosító tanulmányi átlagot, melybe minden tanév végi, illetve a nyolcadik osztály félévi osztályzatok, valamint a magatartás és szorgalom jegyeit számítjuk be. A gyengébb tanulók viszont részt vehetnek a rendes felvételi eljárásban. Szeretnénk, ha az általános iskolásoknak minél magasabb hányada itt, az intézményen folytatná gimnáziumi tanulmányait.

 

A gimnáziumi képzésben három osztályt indítunk:

Négy évfolyamos általános tantervű osztály (11. évfolyamtól a tanulók az érdeklődési körüknek inkább megfelelő tárgyakat magasabb óraszámban tanulják, valamint szakmai előkészítő tárgyakat (alkalmazott közgazdaságtan, utazás-turizmus) tanulhatnak, illetve felkészülhetnek emelt szintű érettségi vizsgára.) Jelentkezési tagozatkód: 035284-91

Nyelvi előkészítő évfolyammal bővített öt évfolyamos általános tantervű osztály (Atanulók az első évben az első idegen nyelvet 12 órában, az információ-technikát 4 órában tanulják, továbbá alapkészségeiket erősítjük meg, illetve tanulás-módszertani-, társadalmi- és egészségtani ismereteket kapnak.) Jelentkezési tagozatkód: 035284-90

 

Személyiségfejlesztő művészeti (színművészeti) képzés. A drámajáték, majd a továbbképző szakaszban belépő színjáték, valamint a képzéshez kapcsolódó beszéd-, kreatív ének-zenei- és mozgásgyakorlatok keretében a különböző tevékenységformákon, fejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlesztjük a tanulók érzelmi, értelmi, szociális képességeit, készségeit, gazdagítjuk önkifejezési formáit, ill. egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítjük szocializációjának folyamatát. Jelentkezési tagozatkód: 035284-92

Érettségizett tanulóink folytathatják tanulmányaikat az iskolánkban folyó szakképzésben a tizenharmadik évfolyamon, mégpedig idegenforgalmi ügyintézőként (OKJ: 51 7872 01). Tervezzük azt, hogy megszervezzük a két éves segédszínész (OKJ 52183203) szakképzést is.